About the Journal

Dergimiz, Tarım, veterinerlik, gıda mühendisliğinin gelişimini artıran özgün araştırma makalelerinin yayınlandığı uluslararası, hakemli, indeksli ve kalıcı bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Ases Uluslararası Tarım Dergisi'nde aşağıdaki konular üzerine yazılırlar kabul edilir:

Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri

Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri

Bahçe Bitkileri

Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği

Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi

Bitki Genetik Kaynakları

Bitki İslahi

Bitki Koruma

Bitki Yetiştirme ve Islahı

Bitkisel Gen Kaynakları

Biyometri ve Genetik

Çayır-Mera İslahı ve Amenajmanı

Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları

Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği

Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi

Gıda Mühendisliği

Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri

Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı

Küresel İklim Sıcaklığı ve Tarım

Peyzaj Mimarlık ve Tarımsal Uygulamaları

Su Ürünleri

Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve İnovasyon

Tarım Sigortaları

Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları

Tarımda Bilgisayar Uygulamaları

Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları

Tarımsal Biyoenformatik

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon

Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika

Tarımsal Örgütlenme ve Destekler

Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Koruma

Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma

Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması

Üreme Biyolojisi

Veteriner Hekimlik

Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması

Yemler ve Hayvan Besleme

Zootekni

Ayrıca Tarım, veterinerlik, gıda mühendisliği ile ilgili diğer orijinal çalışmalar diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışında ve dergilere uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakemlerin değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri döndürülür ve yazar(lar)a iade edilir.

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2023)
View All Issues